Pátek, 3 února, 2023
- Reklama -časopis
DomůRady a NávodyAko sa vykonávajú zrážky zo mzdy

Ako sa vykonávajú zrážky zo mzdy

Na príkladoch si ukážeme, ako sa novo počítajú zrážky zo mzdy po zvýšení nezabaviteľného minima v dôsledku valorizácie životného minima.

Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy, ktorá sa vypočíta tak, že sa od hrubej mzdy odpočíta záloha na daň z príjmov fyzických osôb zrážaná z príjmov zo závislej činnosti a poistné odvody.

Z takto vypočítanej čistej mzdy zamestnanca (povinného) sa odpočíta (základná) nezabaviteľná čiastka, ktorá je súčtom nezabaviteľnej sumy na samotného povinného (dlžníka) a nezabaviteľných čiastok na ním vyživované osoby.

Aj tomu najväčšiemu dlžníkovi, na ktorého je uvalená aj niekoľkonásobná exekúcia zrážkami zo mzdy, musí vždy zostať aspoň toto nezabaviteľné minimum vo výške súčtu nezabaviteľných čiastok (základná nezabaviteľná čiastka), a ak ešte niečo po odčítaní nezabaviteľných čiastok z čistej mzdy tak zostalo. sumy, ako sú ďalej uvedené. A to jedna, alebo dve tretiny onoho zvyšku čistej mzdy prevyšujúceho základnú, teda celkovú, nezabaviteľnú sumu.

Počítanie po tretinách zvyšku čistej mzdy v závislosti od typu dlhu
Ak zvyšná čistá mzda (tzv. výpočtová základňa) – po odčítaní základnej (celkovej) nezabaviteľnej sumy – je rovná alebo nižšia ako 22 130 Sk, zaokrúhlia sa smerom dole na čiastku deliteľnú tromi a vyjadrenú v celých korunách.

Maximálna výška jednej tretiny z 22 130 Kč je 7376,66 Kč. Doteraz činila maximálna výška jednej tretiny zvyšku čistej mzdy 7116 Kč z 21 350 Kč. Prípadný zvyšok 1 alebo 2 Sk odpočítaný od zvyšku čistej mzdy pri jeho zaokrúhľovaní smerom dole na sumu deliteľnú tromi patrí povinnému.

Zvyšok čistej mzdy po odpočítaní nezabaviteľných čiastok až do čiastky, nad ktorou sa zráža bez obmedzenia (22 130 Sk), sa rozdelí na tri tretiny. Suma presahujúca hranicu 22 130 Sk sa zrazí bez obmedzenia.

  1. tretina je určená na vydobytie neprednostných pohľadávok oprávnených osôb (a prednostných pohľadávok, pokiaľ na ich úhradu nepostačuje 2. tretina).
  2. tretina slúži iba na vydobytie prednostných pohľadávok, a pokiaľ také nie sú, vyplatí sa povinnému.
  3. tretina sa vždy vyplatí povinnému.
    Pokiaľ 2. tretina nestačí na uspokojenie prednostných pohľadávok, prevádza sa časť prednostných pohľadávok do 1. tretiny.

Suma zvyšku čistej mzdy presahujúca sumu, nad ktorou sa zráža bez obmedzenia, teda plne zabaviteľná časť zvyšku čistej mzdy sa pripočíta k 2. tretine zvyšku čistej mzdy v rozsahu, ktorý je potrebný na uspokojenie prednostných pohľadávok.

Zostávajúca časť sa pripočíta k 1. tretine. Súčet vypočítanej (1.) tretiny, prípadne dvoch tretín (1. a 2.), a sumy presahujúce sumu, nad ktorou sa zráža bez obmedzenia, je teda postihnuteľnou výškou príjmu.

Nepostihnuteľnou výškou príjmu je teda súčet vypočítanej (3.) tretiny, prípadne dvoch tretín (2. a 3.), a (základnej) nezabaviteľnej sumy (a prípadný zvyšok 1 alebo 2 Sk odpočítaný od zvyšku čistej mzdy pri jeho zaokrúhľovaní smerom dole na sumu deliteľnú tromi).

Na jednoduchých názorných príkladoch budeme ilustrovať (v r. 2022 dvojaký) valorizáciu nezabaviteľných čiastok pri exekučných zrážkach zo mzdy a ďalších parametrov zrážok zo mzdy, teda aj celkového nezabaviteľného minima, ako aj ďalšie postupy pri vykonávaní zrážok zo mzdy v r. 2022.

Jednoduché modelové príklady exekučných zrážok zo mzdy

  1. Zrážky nemožno vykonať, pretože čistá mzda je nižšia ako základná (celková) nezabaviteľná čiastka

Ženatý zamestnanec so 4 nezaopatrenými deťmi poberá čistú mzdu 20 000 Sk, z ktorej by mal splácať exekučne vymáhanú neprednostnú pohľadávku. Nezabaviteľná suma však predstavuje na samotného povinného dlžníka, pokiaľ ide o príjem:

za január – marec 2022, 8006,25 Sk,
od apríla 2022, 8298,75 Sk,
ku ktorým sa pripočíta 5 × nezabaviteľná čiastka na vyživované osoby 2668,75 Kč (tj 13 343,25 Kč), resp. novo 5 × 2766,25 Sk (tj 13 831,25),
teda celkom základná nezabaviteľná čiastka činí 21 350 Sk, resp. novo 22 130 Sk, čo je (samozrejme v oboch prípadoch, a tým skôr po ďalšej valorizácii nezabaviteľných čiastok) viac, než činí mzda, z ktorej by mali byť zrážky vykonávané.
Ak nie je možné zrážky vykonať za uvedených podmienok a uvedené vyššie príjmu, snáď nemusíme zdôrazňovať, že tým skôr ich nemožno vykonať, ak pripustíme, že od 1. 1. 2022 (teda prakticky od zúčtovania príjmu za január 2022) je nezabaviteľná čiastka na povinného vyššiu (s ohľadom na navýšenie príslušného normatívu nákladov na bývanie o sumu 1120 Sk) a činí 8846,25 Sk.

Nezabaviteľná čiastka na vyživovanú osobu 2948,75 Sk, resp. od 1. 4. 2022 (teda prakticky od zúčtovania príjmu za apríl 2022) nezabaviteľná čiastka na povinného činí 9138,75 Sk a na vyživovanú osobu 3046,25 Sk.

  1. Uspokojenie neprednostnej pohľadávky v situácii, keď zvyšok čistej mzdy po odpočítaní nezabaviteľných čiastok je nižší ako čiastka, nad ktorou sa zráža bez obmedzenia

Príjem za január až marec 2022:
Ženatý zamestnanec s 1 nezaopatreným dieťaťom poberá čistú mzdu 31 000 Sk, z ktorej v exekúcii spláca neprednostný dlh. Jeho nezabaviteľná čiastka činí (v období od 1. 4. 2022) 8298,75 Sk na samotného povinného dlžníka a 2 × čiastku na vyživované osoby 2766,25 Sk, teda celkom 13 831,25 Kč, zaokrúhlené na 13 832 Kč.
Keď sa tieto nezabaviteľné sumy odpočítajú od jeho čistej mzdy, zostane z nej 17 168 Kč. Táto suma sa rozdelí na 3 tretiny po 5722 Sk a zostanú 1 Sk.
Dlžníkovi zostanú dve tretiny zvyšku čistej mzdy (po odpočítaní nezabaviteľných čiastok) čiže 2 × 5722 Sk a celková nezabaviteľná čiastka 13 832 Sk a 2 Sk zvyšku čistej mzdy, takže celkom 25 278 Sk.
V prospech oprávneného veriteľa bude zrazená jedna tretina zvyšku čistej mzdy 5722 Kč.
Ak by však išlo o novú exekúciu začatú po 31. 12. 2021, bolo by nutné zohľadniť paušálnu náhradu nákladov platiteľa mzdy vo výške 50 Kč, takže by v prospech oprávneného veriteľa bola zrazená len suma 5672 Kč a 50 Kč by pripadlo zamestnávateľovi ako platiteľovi mzdy .

Ako je to s rozdielnymi názormi na výšku nezabaviteľného minima?
Už sme si vysvetľovali v článku Zvyšujú sa nezabaviteľné čiastky pri exekúcii. O koľko viac zostane od apríla dlžníkovi a menej veriteľovi?, že nepanuje zhoda na výške parametrov pre zrážky zo mzdy.

Takže, ako by to bolo, ak je nezabaviteľné minimum pre dlžníka vyššie?

Ak však pripustíme, že od 1. 1. 2022 (teda prakticky od zúčtovania príjmu za január 2022) je nezabaviteľná čiastka na povinného vyššia (s ohľadom na navýšenie príslušného normatívu nákladov na bývanie o sumu 1120 Sk) a činí 8846,25 Sk a nezabav čiastka na vyživovanú osobu 2948,75 Sk a suma zvyšku čistej mzdy (po odpočítaní nezabaviteľných čiastok), nad ktorou sa zráža bez obmedzenia, činí 23 590 Sk,

potom zrážka bude činiť 5418 Sk a povinnému dlžníkovi zostane 25 582 Sk.
A ak od 1. 4. 2022 (teda prakticky od zúčtovania príjmu za apríl 2022) nezabaviteľná čiastka na povinného činí 9138,75 Sk a na vyživovanú osobu 3046,25 Sk a čiastka zvyšku čistej mzdy (po odpočítaní nezabaviteľných čiastok) zráža bez obmedzenia, činí 24 370 Kč,
potom zrážka bude činiť 5256 Sk a povinnému dlžníkovi zostane 25 744 Sk. (Spočítané na kalkulačke Ministerstva spravodlivosti: Výpočet zrážok zo mzdy – Exekúcia)

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek