Pátek, 3 února, 2023
- Reklama -časopis
DomůRady a NávodyČNB varuje: Pozor na investície pri alternatívnych fondoch, minifondoch, pseudofondoch a hedge...

ČNB varuje: Pozor na investície pri alternatívnych fondoch, minifondoch, pseudofondoch a hedge funds

Chcete výhodne investovať a mať zaujímavé výnosy? Nie vo všetkých prípadoch môžu byť privátnymi spoločnosťami sľubované ukazovatele skutočne výnosné. Česká národná banka aktuálne varuje pred investovaním v spoločnostiach, ktoré vykonávajú správu majetku porovnateľnú s obhospodarovaním podľa § 15 odseku 1 zákona č. 240/2013 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch. Takéto spoločnosti totiž dohľadu Českej národnej banky nepodliehajú.
Počet ľudí, ktorí sa nechali oklamať investičnými avanturistami a vykukmi, stúpa. Posledným kauzou je prípad investora Ondreja Janatu. Ten je obvinený z miliardového podvodu na štyroch tisícoch drobných investorov, ktorí zverili peniaze jeho firme Growing Way. Prípad Growing Way ukazuje, ako sa dá medzera v regulácii a absencia zásahu centrálnej banky využiť na miliardové finančné špekulácie.

Spoločnosti Growing Way bola zaistená čiastka okolo jednej miliardy korún pre podozrenie z podvodného konania vo forme tzv. Ponziho schémy, inak známym ako „lietadlo“. Spoločnosť fungovala ako správca alternatívneho fondu podľa § 15 ZISIF, ktorý vybral od drobných investorov takmer 1,5 miliardy korún. K úspechu mu pomohli stovky finančných poradcov.

Národná centrála proti organizovanému zločinu vlani napríklad riešila napríklad kauzu týkajúcu sa spoločnosti J.O. Investment, kde zatiaľ eviduje vyše dvetisíc poškodených a škodu presahujúcu jednu miliardu korún. Ďalším prípadom sú Saving Funds Limited so stovkami poškodených klientov, ktorí uverili sľubom o zhodnotení sporiacich vkladov o sedem a viac percent ročne. Samotná firma so sídlom na Novom Zélande pritom nemala žiadnu bankovú licenciu a formálne nevykazovala činnosť, uviedla ČTK.

Česká národná banka (ČNB) aktuálne upozornila, že spoločnosti, ktoré vykonávajú správu majetku porovnateľnú s obhospodarovaním podľa § 15 (správcovia podľa § 15) odseku 1 zákona č. 240/2013 Zb., o investičných spoločnostiach a investičných fondoch (ZISIF), nepodliehajú dohľadu Českej národnej banky. Tieto spoločnosti môžu po zápise do zoznamu vedeného ČNB fungovať ako správcovia, ktorí v rámci špecifických podmienok spravujú alternatívne investičné fondy.

„Tento typ malého správcu funguje bez licencie ČNB a jeho činnosť v oblasti správy cudzieho majetku nie je ČNB ani nijako dohliadaná,“ varuje centrálna banka.

Alternatívny investičný fond (alternatívny fond) je termín pochádzajúci zo smernice Európskeho parlamentu a rady 2011/61/EÚ, o správcoch alternatívnych investičných fondov. Podľa uvedenej smernice nemusia niektorí malí správcovia alternatívnych fondov plniť požiadavky smernice, ale iba sa registrujú, čo je prípad českých takzvaných pätnástkárov. Vo verejnom priestore sa často vyskytujú aj ďalšie označenia pre správcov podľa § 15 alebo nimi ponúkaný investičný produkt, napríklad alternatívny fond, minifond, pseudofond, hedge fund, ai.

Každý, kto sa rozhodne investovať svoje peniaze do alternatívnych fondov spravovaných správcami podľa § 15, by mal mať na pamäti, že tento druh investície je primárne určený pre špecifický okruh osôb a z dôvodu zákonnej absencie dohľadu môže znamenať vyššie riziko pre investované finančné prostriedky.

Kto môže investovať?
Inštitút správcov podľa § 15 vznikol pre potrebu správy majetku menších uzavretých skupín osôb (maximálne 20 účastníkov) alebo pre kvalifikovaných investorov. Kvalifikovaní investori sú osoby, ktoré okrem dostatočných skúseností a znalostí v oblasti investovania musia takisto investovať finančný obnos rádovo niekoľko miliónov korún a potvrdiť, že sú si vedomé rizík spojených s týmto typom investície.

„Platí teda, že pokiaľ sa nejaký investor vyhlási za takzvaného kvalifikovaného investora, berie na seba dobrovoľne výrazne vyššie riziko ako klasický drobný investor a do značnej miery sa de facto vzdáva ochrany spotrebiteľa!“ varuje ČNB.

Investície do alternatívnych fondov spravovaných správcami podľa § 15 preto nesmú byť bežne ponúkané verejnosti. Rovnako nesmú niesť označenie „investičný fond“. Správcovia týchto fondov sú zároveň na všetkých materiáloch, a to vrátane internetových stránok, povinní vždy uvádzať informáciu, že nie sú dohliadaní zo strany ČNB. Správca alternatívneho fondu alebo osoba, ktorá investície do takého fondu ponúka, musí na tieto skutočnosti pri ponúkaní investícií potenciálnych investorov vždy upozorniť.

Aká je úloha ČNB?
ČNB nevykonáva dohľad nad správcami podľa § 15 ZISIF. Informáciu, o akého správcu sa jedná, si môže každý investor, okrem materiálov samotného správcu podľa § 15, overiť aj v Zozname registrovaných a regulovaných subjektov, dostupných na webe www.cnb.cz.

U všetkých týchto správcov je na webe ČNB okrem iného uvedené nasledujúce upozornenie: „Zápis v zozname nepredstavuje podnikateľské oprávnenie a neoprávňuje na verejné ponúkanie investícií a zhromažďovanie peňazí od verejnosti za účelom ich spoločného investovania.“

Správcovia podľa § 15 majú teda voči ČNB povinnosť registrácie vo verejnom zozname vedenom ČNB. ČNB neoveruje správnosť údajov zaslaných pre registráciu. Samotná činnosť správcu či jeho investičná stratégia nepodlieha schvaľovaniu zo strany ČNB, správcovia nedostávajú od ČNB žiadnu licenciu a ČNB ich činnosť ďalej nekontroluje.

Popri povinnosti registrácie majú správcovia podľa § 15 voči ČNB povinnosť zasielať raz ročne výkaz zahŕňajúci informácie o výške nimi spravovaného majetku. Ide o povinnosť vyplývajúcu z európskej regulácie. ČNB tieto dáta spracováva iba za účelom formálneho posúdenia, či sa objem spravovaného majetku neblíži hodnote, ktorá by vyžadovala získanie štandardnej licencie na obhospodarovanie investičných fondov podľa ZISIF. Konkrétne sa jedná o limit 100 miliónov eur pod správou pri využití pákového efektu, tj financovanie investícií s využitím úveru, prípadne 500 miliónov eur pod správou bez dlhového financovania.

Úloha ČNB sa dá zhrnúť nasledovne:

Viesť zoznam správcov podľa § 15 s tým, že činnosť osôb zapísaných v tomto zozname nepodlieha dohľadu Slovenskej národnej banky.

Zápis v tomto zozname nepredstavuje podnikateľské oprávnenie a neoprávňuje na verejné ponúkanie investícií a zhromažďovanie peňazí od verejnosti za účelom ich spoločného investovania.

ČNB pred zápisom týchto osôb do zoznamu nie je zákonom oprávnená skúmať pravdivosť alebo presnosť predložených informácií a nepreskúmava ani splnenie predpokladov pre zápis do zoznamu.

Strážiť, či objem spravovaného majetku nepresiahol zákonný limit.

Vzdelávať verejnosť a vysvetľovať rozdiel medzi dohliadanými a nedohliadanými subjektmi.

Zhromažďovať podnety verejnosti a šetriť prekročenie oprávnení správcov podľa § 15.

Pravidelne aktualizovaný zoznam správcov podľa § 15 je možné nájsť na webe ČNB v databáze JERRS nasledujúcou cestou: „Základné zoznamy“ (voľba tlačidla Vykonať) a ďalej „Osoby uvedené v § 15 ods. 1 ZISIF, ktorým vznikla povinnosť nechať sa zapísať do zoznamu“.

Pochybné praktiky
Niektorí správcovia podľa § 15 sa snažia často nalákať investorov pochybnými praktikami.

Medzi ne môže patriť napríklad prílišné poukazovanie na registráciu v zozname ČNB a na zasielanie pravidelného ročného reportingu ČNB.

„Ani jedno z uvedeného pre investora nemá prínos v zmysle zníženia rizika jeho investície, naopak by to malo slúžiť ako indikátor, že správca chce registráciu u ČNB či zasielanie reportingu iba využiť na zvýšenie dôvery potenciálnych investorov. V niektorých prípadoch je dokonca ČNB neprávom uvádzaná medzi obchodnými partnermi správcov podľa § 15!“ tvrdí ČNB.

Je dôležité si uvedomiť, že správcovia podľa § 15 nesmú zhromažďovať prostriedky od verejnosti, ale iba od uzavretého okruhu cca 20 osôb alebo od kvalifikovaných investorov.

Treba si uvedomiť, že kvalifikovaným investorom sa nemôže stať každý, a všeobecne platí, že kvalifikovaní investori musia prostredníctvom správcu podľa § 15 investovať niekoľko miliónov korún bez toho, aby pritom podliehali akejkoľvek zákonnej ochrane.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek