Neděle, 4 prosince, 2022
- Reklama -časopis
DomůFinanceAko pandémia zasiahla dopravu

Ako pandémia zasiahla dopravu

Pandemická kríza ovplyvnila celú českú ekonomiku a jej vplyv sa nevyhol ani dopravnému sektoru. Všetky obmedzenia zavedené po vyhlásení núdzového stavu sa premietli do osobnej i nákladnej dopravy a významne sa obmedzila mobilita osôb. To všetko vyplýva z vládneho dokumentu, ktorý sa zaoberá vyhodnotením vplyvu pandemickej krízy na oblasť dopravy. Najdôležitejšie informácie prináša Ekonomický denník.
Vyhodnotenie je rozdelené na tri časti: financovanie dopravnej infraštruktúry, financovanie dopravnej obslužnosti a zmena dopravného správania obyvateľov.

Financovanie dopravnej infraštruktúry
Podľa analýzy neboli celkové výdavky do dopravnej infraštruktúry pandémiou nijako ovplyvnené, skôr naopak, medziročne vzrástli o 19 miliárd korún, teda asi o 30 percent. Celkové investičné výdavky do dopravnej infraštruktúry predstavovali v roku 2020 viac ako 80 miliárd korún.

V roku 2020 došlo tiež k nárastu investičných prostriedkov vložených do pozemných komunikácií. Ten bol pomerne významný, tvoril takmer 19 percent. Investičné náklady do tohto segmentu boli najvyššie za posledných 10 rokov, v porovnaní s rokom 2009 však boli na úrovni necelých 75 percent.

Investičné výdavky do ciest II. a III. triedy v roku 2020 zostali v podstate na úrovni predchádzajúceho roka a predstavovali asi 12,2 miliárd korún.

Veľmi výrazný nárast investičných prostriedkov za rok 2020, a to až o viac ako 50 percent, bol zaznamenaný pri železničnej infaštruktúre.

V prípade ostatných investičných výdavkov bol zaznamenaný rast aj pri vodnej doprave, tu výdavky vzrástli takmer o 12 percent, rovnako tak vzrástli investície do infraštruktúry letísk, a to o 30 percent.

Z rozpočtu Štátneho fondu dopravnej infraštruktúry (SFDI) sú každoročne čerpané aj investičné výdavky na výstavbu cyklistických chodníkov. Za roky 2015 – 2020 sa jedná o sumu presahujúcu 1 miliardu korún, z toho najviac v roku 2020, kedy investovaná čiastka dosiahla takmer 400 miliónov korún.

Financovanie dopravnej obslužnosti
V oblasti zaisťovania dopravnej obslužnosti bol vplyv pandémie dvojakého druhu. Buď priamo na základe rozhodnutí orgánov verejnej správy týkajúce sa napríklad uzavretia štátnych hraníc či zákazu medzinárodnej dopravy alebo potom druhotne, kedy došlo k znemožneniu pohybu osôb a k výraznému obmedzeniu mobility obyvateľov.

V diaľkovej železničnej doprave bola počas vrcholiacej pandémie zrušená prevádzka prakticky celej expresnej vrstvy diaľkových vlakov a intervaly rýchlikovej dopravy boli často zdvojnásobené, namiesto intervalu 60 minút jazdili vlaky v základnom intervale 120 minút.

„Pretože v niektorých prípadoch doteraz výnosy nedosiahli situáciu pred začatím pandémie, existuje potenciálne riziko v prípade vyšetrovania verejnými prostriedkami v budúcnosti. Ide o to, že v prípade redukcie výdavkov na dopravnú obslužnosť bude nutné škrtať určité spoje na linkách alebo dokonca celé linky“, uvádza analýza.

Linková autobusová doprava bola podporená pomocou programu COVID – BUS linka, a to vo výške 26,2 milióna korún. Podobný režim pomoci bol realizovaný aj v prípade komerčnej diaľkovej železničnej dopravy, pričom v oboch podprogramoch (záväzková aj komerčná doprava) bolo pre náhrady škody rozpočtovaných celkom 800 miliónov korún.

Dokument konštatuje, že nasledujúce roky budú pre verejnú dopravu finančne náročné a bude potrebné zaistiť zodpovedajúce finančné krytie, aby nedochádzalo k rušeniu služieb a znižovaniu efektivity verejnej dopravy.

Zmena dopravného správania obyvateľov a firiem
V minulom roku došlo k výraznému zníženiu mobility osôb av dôsledku toho aj k zníženiu prepravného objemu vo verejnej osobnej doprave. Celkový prepravný výkon v osobnej doprave medziročne poklesol o 32 percent, prepravný objem potom o 25 percent.

Najvýraznejšie bola ovplyvnená letecká doprava. U českých leteckých dopravcov bol pokles za celý rok zhruba 84 percent v počte prepravených cestujúcich. V 2. štvrťroku dokonca poklesla letecká doprava na iba dve percentá výkonov roku 2019.

Čo sa týka výkonov letísk, bol pokles v počte odbavených cestujúcich za rok 2020 asi percent, v 2. štvrťroku klesol počet odbavených cestujúcich prakticky na nulu.

Linková autobusová doprava zaznamenala za rok 2020 pokles u prepravených osôb o 35 percent. Podobne ako pri železničnej doprave bol z dôvodov vládnych opatrení pokles za 2. a 4. štvrťrok výraznejší a predstavoval 55 percent.

Celkový pokles za rok 2020 u počtu prepravených osôb bol viditeľný aj pri mestskej hromadnej doprave, kde predstavoval asi 30 percent. Napríklad v pražskej mestskej hromadnej doprave došlo k najväčšiemu poklesu u prepravených osôb v 2. štvrťroku 2020, kedy bol medziročný pokles cca 53 percent av 1. štvrťroku 2021, keď tento počet poklesol dokonca o 65 percent.

V metre počet cestujúcich za rok 2020 poklesol o polovicu av 1. štvrťroku 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím 2019 pokles dosiahol 70 percent.

V prípade individuálnej automobilovej dopravy došlo tiež k poklesu, avšak v porovnaní s verejnou osobnou dopravou išlo o výrazne menšie číslo – 17 percent.

Jediným segmentom, kde sa pandémia nijako výrazne neprejavila, bola nákladná doprava. Aj keď hranice boli uzavreté, cestné nákladná doprava nemala žiadne obmedzenia. Prepravné výkony v tonokilometroch naopak v roku 2020 vzrástli o 27 percent.

Dáta za železničnú nákladnú dopravu za celý rok 2020 ukazujú pokles ako v prepravených tonách, tak prepravných výkonov. Zatiaľ čo bol objem prepravených vecí v železničnej doprave v roku 2018 najvyšší za posledných 11 rokov, rok 2020 trend výrazne obrátil a hodnota tohto ukazovateľa je najnižšia od roku 2013.

Pri objeme prepravených vecí českými dopravcami v leteckej nákladnej doprave došlo v roku 2020 k významnému prepadu. Pokles výkonov letísk na našom území nebol taký zásadný a dosiahol medziročne 25 percent.

Vládny dokument tiež konštatuje, že „pokrízová transformácia ekonomiky má byť smerovaná k uhlíkovo neutrálnemu hospodárstvu, kde doprava hrá jednu z kľúčových rolí. V mnohých prípadoch ale nedôjde k náprave skôr, než budú zrušené všetky opatrenia a dôjde k obnoveniu vzájomnej dôvery pri stretávaní ľudí“, vyplýva z dokumentu.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek