Pátek, 3 února, 2023
- Reklama -časopis
DomůFinanceFinancie stále chcú rozšíriť oprávnenie Colnej správy vyšetrovať, rozhodne politická dohoda

Financie stále chcú rozšíriť oprávnenie Colnej správy vyšetrovať, rozhodne politická dohoda

Právomoc vyšetrovať ako Polícia SR by mala získať Colná správa. Podľa ministerstva financií by bolo navyše potrebné umožniť colnému orgánu rozšíriť okruh trestných činov, ktoré môžu colníci preverovať, o ďalšiu trestnú činnosť súvisiacu s daňami: Napríklad o trestné činy nadväzujúce na zdrojovú trestnú činnosť ako je trestný čin legalizácie výnosov z trestnej činnosti. Ministerstvo vnútra o tom nemá informácie a aj naďalej návrh považuje za zásah do bezpečnostného systému štátu. Rozhodnutie bude politické, uvádza ministerstvo financií.

Sťažnosti, že Colná správa môže podľa súčasného zákona preverovať, ale potom musí prípad odovzdať policajnému orgánu, lebo nesmie vyšetrovať, zazneli na tlačovej konferencii k správe o činnosti Generálneho riaditeľstva ciel. Problémy prezentovali ako generálny riaditeľ Milan Poulíček, tak aj jeho námestník Robert Šlachta (vo funkcii skončí na konci novembra pozn. red.), ako Česká justícia informovala.

Financie: Ide o dohodu na politickej úrovni
Ako ďalej zaznelo na prezentácii, obe ministerstvá v súčasnosti majú viesť intenzívne rokovania o budúcom rozdelení právomocí. Opierať sa majú o analýzu. Ako zistila Česká justícia, táto analýza sa stala súčasťou dôvodovej správy k návrhu zmeny zákona: „V súlade s programovým vyhlásením vlády spracovalo Ministerstvo financií analýzu možností rozšírenia kompetencií Colnej správy Českej republiky v oblasti trestného konania. Táto analýza bola následne premietnutá do návrhu zákona, ktorým malo dôjsť k rozšíreniu kompetencie orgánov Colnej správy Českej republiky o vyšetrovaní trestných činov, resp. do príslušného hodnotenia vplyvu regulácie (RIA) a dôvodovej správy. Medzirezortné pripomienkové konanie k tomuto materiálu však doteraz nebolo ukončené,“ uviedol na otázku Jakub Vintrlík z odboru vonkajších vzťahov a komunikácie ministerstva financií.

Z jeho ďalších slov vyplýva, že ministerstvo financií trvá na svojom. Rovnako ako generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva ciel a námestník Robert Šlachta však konštatuje, že definovanie oprávnení Colnej správy a Polícia SR budú vecou politickej dohody: „Ministerstvo financií naďalej považuje zmenu existujúcej úpravy za vhodnú a žiaducu (pozri dôvody uvedené pri nasledujúcej otázke). Ďalšiemu posunu v danej veci však musí predchádzať najmä dohoda na politickej úrovni,“ uviedol Vintrlík na otázku Českej justície.

Financie podporuje Najvyššie štátne zastupiteľstvo
Colná správa podľa neho disponuje kompetenciami v oblasti trestného konania a plní úlohu tzv. policajného orgánu, ktorý vykonáva preverovanie skutočností nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin. Popri orgánoch Polícia Českej republiky pôsobí v rámci potierania kriminality vznikajúcej na úsekoch, ktoré úzko súvisia s činnosťou Colnej správy Českej republiky. Ide predovšetkým o colnú a daňovú problematiku. Kompetencie orgánov Colnej správy Českej republiky v tejto oblasti však podľa hovorcu nie sú poňaté komplexným spôsobom. „Podľa názoru Ministerstva financií, ktorý podporilo aj Ministerstvo spravodlivosti a Najvyššie štátne zastupiteľstvo, je vhodné pristúpiť k dvom okruhom rozšírenia kompetencií: (i) rozšírenie právomoci na preverovanie všetkých daňových trestných činov a trestných činov súvisiacich, (ii) zavedenie právomoci na vyšetrovanie týchto trestných činov,“ uviedol.

Financie: Priznať colníkom právomoci polície
Ako by teda mali byť kompetencie colníkov rozšírené? Podstatným spôsobom: „Ad i) Poverenému colnému orgánu by mala byť zverená právomoc na preverovanie všetkej trestnej činnosti, ktorá súvisí s agendou, ku ktorej majú orgány Colnej správy Českej republiky vďaka svojej kompetencii a odbornosti určitý vzťah. Oproti súčasnému stavu by tak malo dôjsť k odstráneniu nesystémovej selekcie medzi jednotlivými druhmi povinných peňažných plnení (napr. daň z pridanej hodnoty vs. dane z príjmov). Hlavné ťažisko rozšírenia sa týka príjmových daní v širšom zmysle, tj daní z príjmov, poistného na sociálne zabezpečenie a poistného na verejné zdravotné poistenie. Súčasne by bolo potrebné umožniť poverenému colnému orgánu preverovať nadväzujúcu či súvisiacu trestnú činnosť, napr. trestné činy nadväzujúce na predikatívnu (zdrojovú) trestnú činnosť (napr. trestný čin legalizácie výnosov z trestnej činnosti),“ vysvetlil Jakub Vintrlík.

Okrem rozšírenia okruhu preverovaných trestných činov by colníkom mala byť pridaná právomoc vyšetrovať: „Ad ii) Ďalej by mala byť orgánom Colnej správy Slovenskej republiky priznaná aj právomoc na vyšetrovanie trestných činov, na ktorých preverovanie majú právomoc v duchu princípu: ,Kto preveruje, ten vyšetruje .´. V dôsledku toho by mohol poverený colný orgán vykonávať zároveň preverovanie aj vyšetrovanie trestných činov, ohľadom ktorých mu bola priznaná právomoc policajného orgánu,“ uviedol k tomu pre Českú justíciu hovorca.

„Pravomoci Polície Slovenskej republiky v týchto oblastiach by zostali zachované v plnom rozsahu. Z pohľadu Colnej správy Českej republiky by tak nemalo ísť o výlučnú právomoc. Autoritou, ktorá by v konkrétnom prípade určila, aká zložka sa bude na úkonoch v trestnom konaní podieľať, by bol dozorujúci prokurátor,“ dodáva doslova hovorca ministerstva financií.

Navrhnutým riešením by podľa ministerstva financií došlo najmä k týmto pozitívnym efektom:

– Zjednodušenie, zrýchlenie aj zefektívnenie priebehu trestného konania vďaka väčšej špecializácii a odbornosti v daňovej oblasti – najmä možnosť využitia skúseností colníkov v oblasti daňového riadenia a znalosti daňových predpisov a odpadnutia doby, kedy sa policajt musí po predložení veci s prípadom zoznamovať (príslušný vyšetrovateľ by mohol byť súčasťou prípadov hneď od začiatku).

– Komplexný prístup k preverovaniu zo strany povereného colného orgánu – možnosť zadokumentovania uceleného konania páchateľa bez nutnosti obmedzovať sa iba na vybrané peňažné plnenia (v oblasti daňovej trestnej činnosti je takmer pravidlom, že súčasne dochádza k skráteniu viacerých týchto plnení).

– Pozitívny vplyv na štátny rozpočet – zefektívnenie priebehu trestného konania by z povahy veci znamenalo lepšie využitie existujúcich kapacít, čo by znamenalo možnosť zamerať sa na väčšie množstvo prípadov s dopadom na štátny rozpočet.

– Synergický efekt na ďalšie zákonné kompetencie Colnej správy Českej republiky – najmä oblasť kontrolno-dohľadových činností, vr. nových kontrolných kompetencií s dopadom na inkaso daní (evidencia tržieb, hazard), ale aj prevencia a odhaľovanie trestných činov v aktuálne eskalujúcich oblastiach hrozieb nelegálnej migrácie, terorizmu a extrémizmu.

– Uvoľnenie kapacít Polície Slovenskej republiky pre preverovanie a vyšetrovanie ďalších celospoločenských foriem závažnej trestnej činnosti, napr. korupcie, dotačných podvodov alebo finančnej kriminality, kde je jej úloha nezastupiteľná.

Vnútro nemá o krokoch informácie
Predmetná politická dohoda o zdieľaných oprávneniach však bude zrejme náročná. Dohodnúť sa musia financie s ministerstvom vnútra, pokiaľ nie je dohodou mienené, že vyšší berie a rozhodne napríklad predseda vlády. Vnútro totiž o vývoji veci nič nevie: „Ministerstvo vnútra nemá v súčasnej dobe žiadnu informáciu o tom, že by Ministerstvo financií či iný subjekt navrhovali akékoľvek legislatívne kroky vedúce k rozšíreniu kompetencií Colnej správy v trestných veciach,“ uviedol na otázku Českej justície Ondřej Krátoška z odboru tlače a PR ministerstva vnútra.

Potom sa vyjadril aj k meritu sporu: „Ministerstvo vnútra zaujíma k otázke rozšírenia kompetencií Colnej správy v trestných veciach dlhodobo konzistentný postoj, keď nepovažujeme posilňovanie kompetencií Colnej správy Českej republiky v oblasti trestného konania za potrebné ani vhodné. Zmena kompetencií by predstavovala tak výrazný zásah do trestnej politiky štátu a bezpečnostného systému Českej republiky. Preto by mala byť odôvodnená skutočne relevantnými a zásadnými argumentmi či zistenými nedostatkami v oblasti daňovej kriminality. Súčasný stav právnej úpravy aj miery spolupráce medzi policajnými a colnými zložkami žiadna takáto negatíva nevykazuje,“ uviedol hovorca.

Vnútro podporujú tajné služby a Najvyšší súd
Oproti financiám, ktoré tvrdia, že zvýšenie kompetencií colníkom by prinieslo úsporu, je vnútro presvedčené, že toto riešenie je drahšie: „Ministerstvo vnútra preto považuje súčasný systém trestného konania v oblasti daňovej kriminality za plne funkčný, nevyžadujúci zásadné zmeny. Zmena by priniesla vysoké riziko nezdieľania informácií a prekrývania kompetencií. Možno tiež spomenúť, že by išlo o riešenie oproti súčasnému stavu drahšie (nevyhnutné personálne posilnenie Colnej správy),“ uviedol Ondřej Krátoška.

Ak ministerstvo financií podporuje Najvyššie štátne zastupiteľstvo a ministerstvo spravodlivosti, vnútro má zastátie na tajných službách a na Najvyššom súde: „Vo všetkých štátoch, kde rôzne zložky oddelene pracujú na tej istej oblasti kriminality, riešia problémy plynúce z toho, že jednotlivé zložky si chránia svoje prípady, súčasne sa ale stretávajú na rovnakých kauzách alebo u rovnakých podozrivých bez toho, aby o tom vedeli, navzájom si konkurujú. Tieto problémy odstraňujú metódy spoločnej práce (v Českej republike funguje na tento účel práve tzv. daňová kobra). Možno tiež spomenúť, že v rámci prerokúvania návrhu tejto zmeny v roku 2018 sa proti takémuto kroku postavili aj ďalšie subjekty, ako napríklad spravodajské služby alebo Najvyšší súd,“ uzavrel Krátoška.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek